تمامی ورژن ها 

برنامه ای برای دانلود فایل های تورنت می باشد

 

http://fisheye1.atlassian.com/browse/~raw,r=1.10/azureus/azureus2/org/gudy/azureus2/ui/splash/azureus.jpg

 

شما با دانلود این برنامه  و بعد ازنصب ان می توانید براحتی فایل های تورنت را دانلود کنید، به این صورت که شما اول یک فایل کم حجم تورنت برنامه مورد نظر را دانلود کرده و بعد با کلیک بر روی ان به طور خودکار به لیست دانلود برنامه vuze اضافه می شود و شروع به دانلود فایل های اصلی برنامه مورد نظر می نماید. 

 http://egghaus.com/wp-content/uploads/2008/11/eh_blog_client_vuze_4.png

 

 Latest Version
Vuze 4.1.0.4

 size 9.94 mb

download

 

 

 

 

 

Old Versions
Vuze 4.1.0.2
Vuze 4.1.0.0
Vuze 4.0.0.4b
Vuze 4.0.0.4
Vuze 4.0.0.2
Vuze 4.0.0.0
Vuze 3.1.1.0
Vuze 3.1.0.0
Azureus 3.0.5.2b Beta
Azureus 3.0.5.2 Beta
Azureus 3.0.5.0 Beta
Azureus 3.0.4.2 Beta
Azureus 3.0.4.0 Beta
Azureus 3.0.3.4 Beta
Azureus 3.0.3.0 Beta
Azureus 3.0.2.2 Beta
Azureus 3.0.2.0 Beta
Azureus 3.0.1.6 Beta
Azureus 3.0.1.4 Beta
Azureus 3.0.1.2 Beta
Azureus 3.0.1.0 Beta
Azureus 3.0.0.8 Beta
Azureus 3.0.0.6 Beta
Azureus 3.0.0.3 Beta
Azureus 3.0.0.2 Beta
Azureus 2.5.0.4
Azureus 2.5.0.0
Azureus 2.5.0.2
Azureus 2.4.0.2
Azureus 2.4.0.0
Azureus 2.3.0.6
Azureus 2.3.0.4
Azureus 2.3.0.2
Azureus 2.3.0.0